Microworks.me
Search…
Tag

Giới thiệu

Tag là tính năng cơ bản nhất của Microworks, các Tag tạo ra được gắn vào mỗi khách hàng với mục đích để phân loại và định vị khách hàng.
Microworks sử dụng Folder nhóm các Tag lại với mục đích để dễ quản lý.

Case Studies

Xem danh sách các khách hàng đang được gắn vào Tags

Có thể xem chi tiết danh sách các khách hàng đang được gắn vào Tag bằng cách click vào "Số khách hàng" ở màn hình danh sách
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago