Microworks.me
Search…
Profile khách hàng

Giới thiệu

Tính năng này giúp bạn quản lý profile chi tiết của một khách hàng quan tâm tới OA. Không giống như trên Zalo Official Page, bạn có thể thay đổi tùy chọn các profile tùy thuộc vào nghiệp vụ quản lý.
Các profile sẽ được cập nhật bằng cách:
  • Chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình Chat
  • Sau khi khách hàng trả lời Form
Vui lòng tham khảo thêm tại đây:
Mỗi mục profile có thể cài đặt được:
  • Tên biến
  • Biểu tượng hiển thị
  • Có thể tìm kiếm được trên màn hình "Tìm kiếm chi tiết" hay không

Tên biến

Mục tên biến là điểm đặc biệt của tính năng Profile, đây là nội dung sẽ được thay thế tự động trong tin nhắn Microworks gửi cho khách hàng.
Ví dụ khi cài đặt tên biến là name gắn vào profile "Họ tên", thì khi sử dụng tin nhắn có nội dung:
1
Xin chào [name]
Copied!
thì khi gửi, phần [name] sẽ được thay thế bằng Họ tên của khách hàng tương ứng.
Biến profile có thể được sử dụng ở tất cả các tính năng gửi tin nhắn tới khách hàng

Biểu tượng hiển thị

Đây là biểu tượng sẽ hiển thị thay thế cho tên profile khác hàng. Mục đích để giúp bạn dễ dàng phân biệt sử dụng trong quá trình quản lý.

Có thể tìm kiếm

Khi mục này được lựa chọn, profile tương ứng sẽ được hiển thị ở màn hình Tìm kiếm chi tiết khách hàng. Bạn có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách nhập giá trị vào mục tìm kiếm tương ứng

Case Studies

Cập nhật profile cho khách hàng

Profile của mỗi hách hàng sẽ được cập nhật bằng 2 cách sau:
  • Chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình Chat
  • Sau khi khách hàng trả lời Form
Vui lòng tham khảo tại đây:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Microworks. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng click vào đây để được hỗ trợ.
Last modified 1yr ago